/tessd

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

                พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
           เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
           ขึ้นเป็น "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
           อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
           ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
           ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม  
 กิจกรรม  

  ลงพื้นที่ตรวจสายทางเพื่อเตรียมความพร้อม
  รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

   วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

   นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

   พร้อมด้วย นายประจักษ์ ปุกสันเทียะ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ,

   นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

   และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

   ลงพื้นที่ตรวจสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

   เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

   #กรมทางหลวง
   #สายด่วนกรมทางหลวง1586

    

 เตรียมพร้อมรับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์

 วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.

 นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน

 รองอธิบดีกรมทางหลง ฝ่ายบำรุงทาง

 เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อม

 การอำนวยความสะดวกและปลอดภัย

 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ครั้งที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วย นายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ,

 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ

 และหมวดทางหลวงในพื้นที่

 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 ได้จัดให้มี Morning Talk

 โดยมีหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 เข้าร่วมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ปัญหาและอุปสรรค-

 ในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเสน่ห์ เจริญวงศ์

 ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงชัยภูมิ

 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 ได้จัดให้มี Morning Talk

 โดยมีหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วม

 เพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ปัญหาและ-

 อุปสรรคในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 1)

 และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 (ขอนแก่น) ประชุมเขตสัญจร

 ร่วมกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน

 ของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 1)

 และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 (ขอนแก่น)

 ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2

 (หนองหาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 1)

 และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 (ขอนแก่น) ประชุมเขตสัญจร

 ร่วมกับแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวง

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการก่อสร้าง  


รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201

 สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว

 มาตรฐานทาง - ชั้นพิเศษ

 สัญญาที่ - สท.2/4/2560 ลว. 28 ธันวาคม 2559

 วันเริ่มต้นสัญญา - 29 ธันวาคม 2559

 วันสิ้นสุดสัญญา - 15 สิงหาคม 2562

 ระยะเวลาทำการ - 960 วัน

 ค่างานตามสัญญา 977,050,000 บาท

 ค่าปรับวันละ - 2,442,625 บาท

 ผู้รับจ้าง - บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด

 ผู้ออกแบบ - สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 ผู้ควบคุมงาน - สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

 

รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2

 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี

 มาตรฐานทาง - ชั้นพิเศษ

 สัญญาที่ - สส. 13/2560 ลว. 15 มีนาคม 2560

 วันเริ่มต้นสัญญา - 16 มีนาคม 2560

 วันสิ้นสุดสัญญา - 1 กันยายน 2562

 ระยะเวลาทำการ - 900 วัน

 ค่างานตามสัญญา 1,048,132,000 บาท

 ค่าปรับวันละ - 2,620,330 บาท

 ผู้รับจ้าง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง

 ผู้ออกแบบ - สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 ผู้ควบคุมงาน - สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  

    ส่งประกาศการจำหน่ายพัสดุ อะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ

    (เศษเหล็ก) และยางเก่าชำรุด (งานเงินทุน) ครั้งที่ 2

    โดยวิธีขายทอดตลาด

         เลขที่ คค 06123/พ.4/3/2562 ประกาศเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 

    ผลการจำหน่ายพัสดุ แบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุน)

    โดยวิธีขายทอดตลาด

         เลขที่ คค 06123/พ.4/2/2562 ประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 

    ยกเลิกประกาศการจำหน่ายพัสดุ อะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ

    (เศษเหล็ก) และยางเก่าชำรุด (งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด

         เลขที่ คค 06123/พ.4/3/2562 ประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 

    ประกาศการจำหน่ายพัสดุ(แบตเตอรี่เก่าชำรุด งานเงินทุน)

    โดยวิธีขายทอดตลาด

         เลขที่ คค 06123/พ.4/2/2562 ประกาศเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 

    ประกาศการจำหน่ายพัสดุ อะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ(เศษเหล็ก)

    และยางเก่าชำรุด (งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด

         เลขที่ คค 06123/พ.4/3/2562 ประกาศเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 

 

    ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุ(เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

    โดยวิธีขายทอดตลาด

         เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2562 ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561 

    ประกาศการจำหน่ายพัสดุ(เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

    โดยวิธีขายทอดตลาด

         เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2562 ประกาศเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 

    ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

        ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

        ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.๒๙๑+๓๕๐ - กม.๒๙๑+๘๑๘ (LT.)

        และ กม.๒๙๐+๒๓๐ - กม.๒๙๑+๘๑๘ (RT.)

         ประกาศ EB 21-62 ประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2561 

        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

        ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

         ประกาศ EB 22-62 ประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2561

 

        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

        ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ

่         ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.๒๙๑+๓๕๐ - กม.๒๙๑+๘๑๘ (LT.)

        และ กม.๒๙๐+๒๓๐ - กม.๒๙๑+๘๑๘ (RT.)

         ประกาศ EB 21-62 ประกาศเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561 

        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

        ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

         ประกาศ EB 22-62 ประกาศเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561 

        ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัย

        บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๓๓๑๐๐

        โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒

        ตอน พล - บ้านไผ่ กม.๒๙๑+๓๕๐ - กม.๒๙๑+๘๑๘ (LT.)

        และ กม.๒๙๐+๒๓๐ - กม.๒๙๑+๘๑๘ (RT.)

         แผน สาย 2 กม.291+350 ประกาศเมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2561 

        ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการ

        และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

        ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

         แผน อาคารสำนักงาน อด.1 ประกาศเมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2561 

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๖๓๐๐

        งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน ลำพันชาด - บ้านผาสุก

        ระหว่าง กม.๑๐๒+๔๑๖ - กม.๑๐๔+๗๖๖

         เลขที่ คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒/๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2561 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมางานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒

        รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒

        ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.๔๔๐+๐๐๐ - กม.๔๔๓+๐๐๐ LT.,RT.

         เลขที่ คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๙/๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2561 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

        ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

        ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง กม.๕๐๔+๘๐๐ - กม.๕๐๕+๗๘๑

         เลขที่ คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๓/๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2561 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

        รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

        ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.๒๓๘+๕๕๗ - กม.๒๔๐+๖๒๐

         เลขที่ คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๕/๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2561 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

        รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

        ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ตอน ดงไร่ - หนองหัวคู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖+๒๖๒ - กม.๑๐+๑๔๒

         เลขที่ คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๘/๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2561 

 

    ประกาศยกเลิกประกวดราคา

        ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

        ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

        ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ กม.๒๙๑+๓๕๐ - กม.๒๙๑+๘๑๘ (LT.)

        และ กม.๒๙๐+๒๓๐ - กม.๒๙๑+๘๑๘ (RT.)

         แนบไฟล์ประกาศยกเลิก ประกาศเมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2561 

        ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

        ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

         แนบไฟล์ประกาศยกเลิก ประกาศเมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2561 

 

    ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒

        รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑

        ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๕+๖๕๕ - กม.๘๗+๑๕๐

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/1/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

        ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ งานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค

        ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๗๗+๖๒๐ - กม.๒๗๙+๑๕๐ (RT.)

        และ กม.๒๘๒+๔๗๐ - กม.๒๘๓+๐๐๐ (RT.)

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/3/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

        ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ งานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒

        ตอน หินลาด - โนนสะอาด ระหว่าง กม.๓๖๔+๐๙๐ - กม.๓๖๔+๙๗๓ (ด้านซ้ายทาง)

        และ กม.๓๖๒+๒๐๐ - กม.๓๖๔+๗๙๕ (ด้านขวาทาง)

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/4/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

        ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ งานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒

        ตอน หนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๔๙๘+๙๓๕ - กม.๕๐๑+๗๘๕ RT.

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/5/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

        รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑

        ตอน ดงไร่ - หนองหัวคู ระหว่าง กม.๑๕+๔๓๑ - กม.๒๐+๕๖๖

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/6/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒

        รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

        ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๕+๒๐๐ - กม.๒๘+๘๔๐ LT.

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/7/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมางานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒

        รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่

        ระหว่าง กม.๒๖๙+๘๒๕ - กม.๒๗๒+๘๗๐

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/8/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมางานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒

        รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๓

        ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.๐+๙๗๐ - กม.๓+๔๘๐

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/10/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ

่         ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

        ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ กม.๓๒๕+๑๐๐ - กม.๓๒๗+๖๑๓ (LT.)

        และ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘ ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๐๐

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/12/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ

่         ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

        ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ที่ กม.๗+๔๙๒

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/14/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร

        และขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

        ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๑+๓๕๐ - กม.๑๕๒+๗๐๐

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/16/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

        รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑

        ตอน ดงไร่ - หนองหัวคู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๔๐ - กม.๒+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ)

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/17/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 

 

        ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

        รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

        ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๗ ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ระหว่าง กม.๑๓+๘๘๓ - กม.๑๕+๐๒๐

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/19/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 26300

         งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง 

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/1/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 

         เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/2/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 

 

   

 

 ข่าวประจำวันทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น  
 

 

 เว็บไซต์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สทล.7

Website counter

นับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558