สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2480 ในชื่อ”สำนักงานทางภาคอีสาน”

     ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองขอนแก่น (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง บขส.ขอนแก่น) ซึ่งในขณะนั้น อยู่ในสังกัดของกองทาง

     กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และมีหน้าที่กำหนดดูแลส่วนราชการรอง ในสังกัด ได้แก่

     1.หมวดก่อสร้างทางขอนแก่น 

     2.หมวดก่อสร้างทางมหาสารคาม เป็นต้น

     ในปี พ.ศ.2484 กองทางได้ยกฐานะเป็นกรมทางหลวง โอนสังกัดจาก กรมโยธาเทศบาล

     กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงคมนาคมและได้เปลี่ยนชื่อจาก สำนักงานภาคอีสาน เป็น “เขตการทางขอนแก่น”

     สำหรับหมวดก่อสร้างทางได้เปลี่ยนชื่อเป็น “แขวงการทาง” ตามพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

          ต่อมาในปี พ.ศ.2508 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานมาอยู่ที่ เลขที่ 37 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

     (ทางหลวงหมายเลข209 บริเวณ กม.2+000) ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

     และศูนย์สร้างทางขอนแก่นและในปี พ.ศ.2534 กรมทางหลวง ได้ปรับโครงสร้างการบริหาร ดำเนินงานใหม่

     ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก เขตการทางขอนแก่น เป็น

     “สำนักงานทางหลวงที่5 (ขอนแก่น)” จากนั้นจึงได้เลื่อนฐานะเป็นสำนัก ชื่อว่า “สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)”

     ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ถึงปี พ.ศ.2558 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา แบ่งส่วนราชการใหม่

    สำนักทางหลวงที่ 5 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

          การแบ่งส่วนราชการ
     สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นหน่วยงาน 1 ใน 18 สำนักงานทางหลวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง
     มีสำนักงาน ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง (ผส.ทล.7)
     (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาระดับสูง) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหน่วยงานภายใน 10 ส่วน 6 แขวงทางหลวง
     หน่วยงานภายในประกอบด้วย

     1.ส่วนบริหาร

     2.ส่วนแผนงาน

     3.ส่วนอำนวยความปลอดภัย

     4.ส่วนสำรวจและออกแบบ

     5.ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

     6.ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

     7.ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

     8.ส่วนเครื่องกล

     9.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

     10.ส่วนไฟฟ้า

     แขวงทางหลวงประกอบด้วย

     1.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

     2.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

     3.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

     4.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

     5.แขวงทางหลวงชัยภูมิ

     6.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

 

    รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7

     1.เจ้ากาวิละวงศ์ ณ.เชียงใหม่

     2.พระยาอิสระพงษ์พิพัฒน์

     3.นายก่าย ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

     4.นายเกษม สุวินทวงศ์

     5.นายเครือ ลักษณโกเศศ

     6.นายบุญช่วย สู่พานิช

     7.นายลำดวน ศรีหิรัญ

     8.นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

     9.นายสุธา รังสิกุล

     10.นายสุกีรย์ ธีรกุล

     11.นายประภัสศร คชภูมิ

     12.นายบุรี เขียวขจี

     13.นายวรสิทธิ์ วุฒิพันธุ์ชัย

     14.นายอาทร ปีตธวัชชัย

     15.นายปกครอง แสงทักษิณ

     16.นายสงบ บริพันธ์

     17.นายทวิน สุนทราจารย์

     18.นายนคร วานิชจำเริญกุล

     19.นายสำเริง สมประสงค์

     20.นายวิเชียร มหาธำรงชัย

     21.นายสมเดช จิตติวัฒนพงศ์

     22.นายพินิจ  แก้วมาคูณ

     พ.ศ. 2480 - 2484

     พ.ศ. 2484 - 2486

     พ.ศ. 2487 - 2492

     พ.ศ. 2492 - 2497

     พ.ศ. 2497 - 2503

     พ.ศ. 2503 - 2508

     พ.ศ. 2508 - 2514

     พ.ศ. 2514 - 2523

     พ.ศ. 2523-2528

     เม.ย. 2528 - ต.ค. 2528

     ต.ค. 2528 - ต.ค. 2532

     ต.ค. 2532 - พ.ค. 2535

     พ.ค. 2535 - ก.ย. 2536

     ก.ย. 2536 - ก.ย. 2540

     ต.ค 2540 - ธ.ค. 2541

     ธ.ค. 2541- พ.ย. 2543

     พ.ย. 2543 - ต.ค. 2545

     ต.ค. 2545 - ต.ค. 2549

     ต.ค. 2549 - ก.ย. 2553

     พ.ย. 2553 - ม.ค. 2555

     ม.ค. 2555 - ก.ย. 2560

     ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน