สำนักงานทางหลวงที่ 7  

 สำนักงานทางหลวงที่ 7

 เป็นส่วนราชการสังกัดกรมทางหลวงมีภาระหน้าที่ในการนำนโยบายของกรมทางหลวงมาปฏิบัติ

 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีภารกิจในการควบคุมดูแล บำรุงรักษาทางหลวงตลอดจนก่อสร้าง

 ที่อยู่ภายใต้เขตรับความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ

 และภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ ประสานงานระหว่างสำนักฯ และกอง ฯ ต่างๆ

 ภายในกรมทางหลวงพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักทางหลวงที่ 7

 เป็นพื้นที่อยู่ในบริเวณภาคอีสานซึ่งประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น , อุดรธานี, มหาสารคาม และชัยภูมิ

 ประกอบด้วยแขวงทางหลวงในพื้นที่ 6 แขวง คือ

 1.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

 2.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

 3.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3(บ้านไผ่)

 4.แขวงทางหลวงอุดรธานี

 5.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

 6.แขวงทางหลวงชัยภูมิ

 

 แบ่งงานภายในสำนักทางหลวง ออกเป็น 10 ส่วน ได้แก่

 1.ส่วนบริหาร

 2.ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

 3.ส่วนเครื่องกล

 4.ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 5.ส่วนแผนงาน

 6.ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

 7.ส่วนสำรวจและออกแบบ

 8.ส่วนอำนวยความปลอดภัย

 9.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 10ส่วนไฟฟ้า

 ตามกกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558

 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558