หน่วยงานในสังกัด  
  1.ส่วนบริหาร   6.ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  2.ส่วนวางแผน   7.ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
  3.ส่วนอำนวยความปลอดภัย   8.ส่วนเครื่องจักรกล
  4.ส่วนสำรวจและออกแบบ   9.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5.ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม   10.ส่วนไฟฟ้า
 
  แขวงทางหลวง  
     1.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1   4.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
     2.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)   5.แขวงทางหลวงชัยภูมิ
     3.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)   6.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2