ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

  ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

 - จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิธิภาพทางหลวง

 - จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน

 
   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/24-25/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560  

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/23/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560  

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/26/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560  

 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่ม

  ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงมายเลข 2350 ตอนควบคุม 0100

  ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.25+000 - กม.27+000

  ปริมาณงาน 2.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/26/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560  

 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่ม

  ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100

  ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ระหว่าง กม.9+000 - กม.10+900

  ปริมาณงาน 1.900 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/23/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560  


  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่ม

  ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601

  ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.436+000 - กม.437+000

  ปริมาณงาน 1.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/24/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560  


  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่ม

  ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100

  ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ระหว่าง กม.3+000 - กม.5+000

  ปริมาณงาน 2.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/25/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560  

 - จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิธิภาพทางหลวง

 - จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน

 
   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/24-25/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560  

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/23/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560  

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/26/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560  

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่ม

  ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงมายเลข 2350 ตอนควบคุม 0100

  ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.25+000 - กม.27+000

  ปริมาณงาน 2.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/26/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560  

 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่ม

  ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100

  ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ระหว่าง กม.9+000 - กม.10+900

  ปริมาณงาน 1.900 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/23/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560  


  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่ม

  ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601

  ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.436+000 - กม.437+000

  ปริมาณงาน 1.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/24/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560  


  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่ม

  ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100

  ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ระหว่าง กม.3+000 - กม.5+000

  ปริมาณงาน 2.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/25/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560