กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

  ณ บริเวณส่วนอำนวยความปลอดภัย , ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทางและบริเวณบ้านพักอาศัย

  ของสำนักงานทางหลวงที่ 7

  เวลา 09.30 น. - ข้าราชการ , พนักงานฯ , ลูกจ้างฯ พร้อมกันที่ส่วนอำนวยความปลอดภัย

  เวลา 09.45 น. - ชป.ทล.7 กล่าวเรียนวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  และเรียนเชิญท่าน ผส.ทล.7 เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของ 2560

  เวลา 09.50 น. - ผส.ทล.7 กล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

  และเชิญชวนเจ้าหน้าที่ฯ พนักงานฯ ลูกจ้างฯ สทล.7ปลูกต้นไม้ร่วมกัน