เวทีพลเมืองปฎิรูป

          เวลา 14.00 - 16.00  เสวนา "ปฎิรูประบบคมนาคม รองรับขอนแก่น "ฮับอีสาน"

         กำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

         ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ดร.พงศ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

         นายกเทศมนตรีเทศบาลขอนแก่น ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีบ้านไผ่

         สมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น เขมชาติ สมใจวงษ์ ประธานชมรมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

         ผสุดี ศรีสกุลไทย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัด

         สมเดช จิตติวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง

         ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น

         ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้บริหารบริษัท ช.ทวีดอลลาเชียน ผู้ผลิต พาหนะโดยสาร

         ปฎิวัติ เฉลิมชาติ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค

         
         

 

 

 

 

          

        

            

 

 

     เวทีพลเมือง ปฎิรูป ออกอากาศทางช่อง NOW 

     กิจกรรมทำความสะอาด BIG CLEANNING DAY57 

     มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนไทย

     ทำบุญเลี้ยงพระเพลในวันอาสฬบูชาและเข้าพรรษา ปี 57

     ผส.ทล.7 และคณะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม

    ประเพณีสงกรานต์ ปี57 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เป็นประจำของสทล.7

    ประชุมตัวแทนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง

    ภาพการแข่งกีฬาภายในกรมทางหลวง ปี56 การแข่งเปตอง